หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphastis Concrete) บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลด่าน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนตกโต้น บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลด่าน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนหัวนา บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลด่าน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนหัวนา บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphastic Concrete) บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลด่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนตกโต้น บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)