โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

อบต.ด่านร่วมกับ รพ.สต.ด่าน  ชมรมผู้สูงอายุตำบลด่าน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ