เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

อบต.ด่านร่วมกับ รพ.สต.ด่าน จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง