หมวดหมู่: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุนหรือส่งเสริมและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง