หมวดหมู่: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุนหรือส่งเสริมและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับฯ