หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอบรมผูู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564