โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลละมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3 RS : Reduce Reuse Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่)  จึงได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก  การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน  การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565