โครงการอบรมคัดแยกขยะ

อบต.ด่านร่วมกับชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลด่านจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ