โครงการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลด่าน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้จัดโครงการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลด่าน ประจำปี 2566