โครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมองEF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย ระยที่ 2 เรื่อง การจัดการ Open Class สถานศึกษา

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดยนายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย ระยะที่ 2 เรื่อง การจัด Open Class ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบุตรหลานและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเพื่อให้มีคุณภาพในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะ กองการศึกษาฯ/อบต.ด่าน