โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการป้องกันในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 25666

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลด่านได้จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยมี นายนพวิชัย ศรีไหม นากองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมี ปลัด อบต.ด่าน รองปลัด อบต.ด่าน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลด่าน ทีมวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอราษีไศล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้เข้าร่วมอบรมคือ นักเรียนละเยาวชนโรงเรียนด่านอุดมศึกษาค่ะ กองสวัสดิการสังคม /อบต.ด่าน