โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีท่านนพวิชัย ศรไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ท่านปลัด อบต.ด่าน ท่านรองปลัด อบต.ด่านหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้รับความมือจากโรงพยาบาลราษีไศล และสถานีตำรวจภูธรราษีไศลส่งวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาและโทษของยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ด่าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะ