แบบคำขอใช้น้ำประปา

  แบบคำขอใช้น้ำประปา อบต.ด่าน
  1. ชื่อ-นามสกุล* (จำเป็น)

  2. ที่อยู่ของผู้ขอ*

  3. เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ขอ*

  4. มีความประสงค์ขอใช้น้ำประปา สำหรับบ้านเลขที่*

  5. ข้อความแสดงความประสงค์เพิ่มเติม ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ

  6. แนบเอกสารประกอบการยื่นคำขอ (1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)*

  7. แนบเอกสารประกอบการยื่นคำขอ (2.สำเนาทะเบียนบ้าน)*

  8. แนบเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)


  * จำเป็นต้องใส่