หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลาการ

เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ก.อบต จังกวัดศรีสะเกษ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัตการให้โอน-รับพนักงาน ข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุความจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

เรื่องแต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบล

เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ กถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

เรื่อง แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ

ประกาศ อบต.ด่าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

ประกาศ อบต.ด่าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ ก.อบต จังกวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒)

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.อบต จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19  พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ก.อบต จังกวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสุงขึ้น ตามวุฒิที่ ก.อบต รับรอง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562