วันอังคารที่6 มิถุนายน 2566 นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวพิริยา โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นายคงฤทธิ์ กองทำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ และรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะผู้บริหารทราบตามลำดับ

วันอังคารที่6 มิถุนายน 2566 นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวพิริยา โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นายคงฤทธิ์ กองทำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ และรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะผู้บริหารทราบตามลำดับ