วันที่14มิถุยายน2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำทีมโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะผู้บริหาร และนางสาวพิริยา โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นายคงฤทธิ์ กองทำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นางศิริพร เพชรรักษา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะทำงาน ได้ดำเนินโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายประจำปี2566 ซึ่งสาเหตุของไข้เลือดออก ในการนี้ได้มอบทรายอะเบทให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อแจกให้พี่น้องชาวตำบลด่าน ซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่ีดพ่นหมอกควันหมู่ที่ 10 , 3 , 7, 1 ,5 13 วัดศรีประชารังสรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน โรงเรียนบ้านด่าน วัดโพธิ์ศรีสว่าง และขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานฉีดพ่นหมอกควันในครัังนี้ค่ะ

วันที่14มิถุยายน2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำทีมโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะผู้บริหาร และนางสาวพิริยา โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นายคงฤทธิ์ กองทำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นางศิริพร เพชรรักษา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะทำงาน ได้ดำเนินโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายประจำปี2566 ซึ่งสาเหตุของไข้เลือดออก ในการนี้ได้มอบทรายอะเบทให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อแจกให้พี่น้องชาวตำบลด่าน ซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่ีดพ่นหมอกควันหมู่ที่ 10 , 3 , 7, 1 ,5 13 วัดศรีประชารังสรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน โรงเรียนบ้านด่าน วัดโพธิ์ศรีสว่าง และขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานฉีดพ่นหมอกควันในครัังนี้ค่ะ