วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านพร้อมคณะผู้บริหาร และกองสวัสดิการสังคม พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน นำโดย นางประนอมจิตร คุ้มแถว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน และเจ้าหน้าที่ อสม. และ CG บ้านหนองบ่อหมู่2 ร่วมกันทำปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อถูกสุขลักษณะและติดตามการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยค่ะ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านพร้อมคณะผู้บริหาร และกองสวัสดิการสังคม พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน นำโดย นางประนอมจิตร คุ้มแถว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน และเจ้าหน้าที่ อสม. และ CG บ้านหนองบ่อหมู่2 ร่วมกันทำปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อถูกสุขลักษณะและติดตามการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยค่ะ