ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  เส้นทางคมนาคม การจราจร  สะพาน  ท่อระบายน้ำให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
1.2  ขุดลอกท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ
1.3  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสาธารณูปโภคของท้องถิ่น เช่น ไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

2  ด้านการบริหารจัดการที่ดี  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
2.1  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วม
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
2.2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.3  พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

3  ด้านการพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
3.1  ปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3.3  ขุดลอกคลอง  และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ
3.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

4  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
4.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
4.2  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.3  ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และแก้ไขหายาเสพติดในชุมชน
4.4  ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา
และกิจกรรมทางศาสนา
4.5  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ครอบครัว เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ป่วยโรคติดต่อ
4.6  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ
4.7  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมโดยตรงกรณีฉุกเฉิน หรือ
จากสาธารณภัยต่างๆ

5  ด้านเศรษฐกิจ  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
5.1  พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะและส่งเสริมการบริหารจัดการตลาด
5.2  ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า  OTOP  หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
5.3  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6  ด้าน  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาลและจังหวัด