ภารกิจหลักและภารกิจรอง

ภารกิจหลัก และภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
ภารกิจหลัก

 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนน สะพาน เป็นต้น
 2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น
 3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
 4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
 7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 8. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
 9. การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 11. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 12. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
 13. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 14. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ภารกิจรอง

 1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 4. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 5. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น
 6. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 7. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 8. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า
 9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 11. การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 12. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร