นที่15มิถุยายน2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำทีมโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะผู้บริหาร และนางสาวพิริยา โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นายคงฤทธิ์ กองทำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นางศิริพร เพชรรักษา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะทำงาน ได้ดำเนินโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายประจำปี2566 ค่ะ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานฉีดพ่นหมอกควันนะค่ะ

นที่15มิถุยายน2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำทีมโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะผู้บริหาร และนางสาวพิริยา โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นายคงฤทธิ์ กองทำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นางศิริพร เพชรรักษา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะทำงาน ได้ดำเนินโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายประจำปี2566 ค่ะ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานฉีดพ่นหมอกควันนะค่ะ