การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จะดำเนินการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นั้น จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ได้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
1 สำเนาโฉนด นส.4 นส.4จ นส.3ก สปก.สทก.1สค.1 หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ
2 สำเนาบัตรประชาชน
3 สำเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมทั้งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำรวจ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา (ในวันและเวลาราชการ) เป็นต้นไป

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน :ข่าว