งานตรวจสอบภายใน

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2566

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2566

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

 

กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล(1)

แผนป้องกันการทุจริต

กฎบัตรฯ_การตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2567

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการตรวจสอบภายในฯประจำปีงบประมาณ 2567