งานการเจ้าหน้าที่

คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

เรื่องแต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบล

เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต่ำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ก.อบต จังกวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศ ก.อบต จังกวัดศรีสะเกษ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วตำบล

ประกาศ ก.อบต จังกวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ ก.อบต จังกวัดศรีสะเกษ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัตการให้โอน-รับพนักงาน ข้าราชการประเภทอื่น

เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒)

ประกาศ อบต.ด่าน เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ อบต.ด่าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

ประกาศ อบต.ด่าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุความจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ก.อบต จังกวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสุงขึ้น ตามวุฒิที่ ก.อบต รับรอง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ก.อบต จังกวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ก.อบต จังกวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ก.อบต จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ก.อบต จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19  พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์บริหารบุคคล ก.อบต

ประกาศ เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘

2567-2569

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 2567-2569

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2567-2569

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567- 2569