ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
https://bit.ly/LPAsurvey66?r=qr