การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นLPA 2566

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้มอบหมายให้ นางสาวพิริยา โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เข้ารับการตรวจการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป