การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่านสามารถประเมินทางออนไลน์ ตาม QR-code ประเมินได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565