หมวดหมู่: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต. ด่าน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก