หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยจากอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2564 การดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12 .00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน