หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บ […]

ประกาศ การกำหนดจำนวนวันลา การกำหนดจำนวนการาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ด่าน

ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูอบต. เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2565