ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หากมีข้อสงสัยเพิ่มในการลงทะเบียนผ่านระบบสามารถติดต่อสอบถามได้ในวันเวลาราชการโทรศัพท์: 045 918830 โทรสาร: 045918830 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ
  1. เลือกคำนำหน้าชื่อ*

  2. ชื่อ-นามสกุล*

  3. เลขประจำตัวประชาชน*

  4. วัน-เดือน-ปี เกิด*

  5. อายุ *

  6. สัญชาติ*

  7. บ้านเลขที่

  8. หมู่ที่*

  9. ชื่อหมู่บ้าน*

  10. ตำบล*

  11. อำเภอ*

  12. จังหวัด*

  13. รหัสไปรษณีย์*

  14. เบอร์โทรศัพท์*

  15. สถานภาพ*

  16. อาชีพ*

  17. รายได้ต่อเดือน*

  18. ข้อมูลสถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ*

  19. มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.*

  20. เลขที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.*

  21. อัพโหลด เอกสาร กรุณาอัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆ ของผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
  22. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับผู้ลงทะเบียน)*

  23. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้ลงทะเบียน)*

  24. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับผู้ลงทะเบียน) รับเฉพาะธนาคาร ธ.ก.ส*


  * จำเป็นต้องมีข้อมูล