ข้อมูลทั่วไปของ อบต.ด่าน

สภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามประกาศกระทรวงหาดไทย  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2540
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  8  ตำบลด่าน  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ   ตั้งห่างจาก
อำเภอราศีไศล ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  20  กิโลเมตร
เนื้อที่
–    มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  36  ตารางกิโลเมตร   หรือ  22,500 ไร่
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง   ดังนี้
ทิศเหนือ          ติดกับเขต         อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้             ติดกับเขต         ลำน้ำมูลและเขตอำเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก     ติดกับเขต         ตำบลหนองบัวดง   อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก      ติดกับเขต         ตำบลยางคำ   อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด
–     การใช้ประโยชน์ที่ดิน   แบ่งได้ดังนี้
ที่อยู่อาศัย                  8,821  ไร่
ทำนา                      11,651 ไร่
ทำสวน                    15                ไร่
ปศุสัตว์                    4                  ไร่
พื้นที่ป่า                   1,949            ไร่
สวนผักไม้ดอก             18                ไร่
พื้นที่แหล่งน้ำ               42               ไร่
เขตการปกครองและประชากร

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนประชากรชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ชายหญิง
1บ้านด่าน92209185นายอภิชาติ   ไหมพรม
2บ้านหนองบ่อ97273228นายขอนแก่น   ยอดภิรมย์
3บ้านด่าน97175190นายประสิทธิ์   ไหมพรม
4บ้านดงแดง68176140นายทองวัน  อาจสาลี
5บ้านคลี่ตุ่น146329353นายทวี  สังวัง
6บ้านหนองซำไฮ76186193นายวิศิษฐ์ ควรคง
7บ้านโนนเจริญ120266265นายวิว   ทัพส่วย
8บ้านโนนสังข์84183202ว่าง
9บ้านดงแดง72163170นายอำนวย   สังบัวดง
10บ้านด่าน78196194นายอรุณ   อุ่นอาย
11บ้านหนองแห้ว266561นายบุญส่ง   จันทะศร
12บ้านดงเจริญ68185144นายประสงค์   จันทร์คำ
13บ้านธาตุเจริญ70137139นางกาญจนา   มงคล
รวม1,0742,5432,464