การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)