องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565 เข้าไปได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/xe355u หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

 

 

 

ศูนย์ข้อมุลข่าวสารอิเล็กทอรนิกส์ อบต. ด่าน