โครงการป้องและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้กำหนดแผนงานปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน  เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565