วันที่ 6 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นางสาวพิริยา โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นายคงฤทธิ์ กองทำ รองปลัดองค์บริหารส่วนตำบลด่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนระดับตำบล ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่ตำบลด่าน