ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  หากมีข้อสงสัยเพิ่มในการลงทะเบียนผ่านระบบสามารถติดต่อสอบถามได้ในวันเวลาราชการ
  โทรศัพท์: 045 918830 โทรสาร: 045918830
  ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ
  1. เลือกคำนำหน้าชื่อ*
  2. ชื่อ-นามสกุล*
  3. เลขประจำตัวประชาชน*
  4. วัน-เดือน-ปี เกิด*
  5. อายุ *
  6. สัญชาติ*
  7. บ้านเลขที่
  8. หมู่ที่*
  9. ชื่อหมู่บ้าน*
  10. ตำบล*
  11. อำเภอ*
  12. จังหวัด*
  13. รหัสไปรษณีย์*
  14. เบอร์โทรศัพท์*
  15. สถานภาพ*
  16. อาชีพ*
  17. รายได้ต่อเดือน*
  18. ข้อมูลสถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ*
  19. มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.*
  20. เลขที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.*

  21. อัพโหลด เอกสาร
   กรุณาอัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆ ของผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
  22. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับผู้ลงทะเบียน)*
  23. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้ลงทะเบียน)*
  24. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับผู้ลงทะเบียน) รับเฉพาะธนาคาร ธ.ก.ส*

  * จำเป็นต้องมีข้อมูล