ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน งานกิจการสภา,งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/อบต.ด่าน