ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารสุข

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ผู้บริหาร ปลัดอบต.ด่าน หัวหน้าส่วนราชการและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน ผู้นำชุมชนและ อสม. ตำบลด่าน ร่วมกันประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567