ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและคนพิการตำบลด่าน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนตำบลด่าน ได้ประชุมติดตามประเมินผลการทำงานของศูนย์ฯเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป กองสวัสดิการสังคม/อบต.ด่าน