ข้อมูลทั่วไปของ อบต.ด่าน

สภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามประกาศกระทรวงหาดไทย  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2540
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  8  ตำบลด่าน  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ   ตั้งห่างจาก
อำเภอราศีไศล ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  20  กิโลเมตร
เนื้อที่
–    มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  36  ตารางกิโลเมตร   หรือ  22,500 ไร่
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง   ดังนี้
ทิศเหนือ          ติดกับเขต         อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้             ติดกับเขต         ลำน้ำมูลและเขตอำเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก     ติดกับเขต         ตำบลหนองบัวดง   อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก      ติดกับเขต         ตำบลยางคำ   อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด
–     การใช้ประโยชน์ที่ดิน   แบ่งได้ดังนี้
ที่อยู่อาศัย                  8,821  ไร่
ทำนา                      11,651 ไร่
ทำสวน                    15                ไร่
ปศุสัตว์                    4                  ไร่
พื้นที่ป่า                   1,949            ไร่
สวนผักไม้ดอก             18                ไร่
พื้นที่แหล่งน้ำ               42               ไร่
เขตการปกครองและประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง
1 บ้านด่าน 92 209 185 นายอภิชาติ   ไหมพรม
2 บ้านหนองบ่อ 97 273 228 นายขอนแก่น   ยอดภิรมย์
3 บ้านด่าน 97 175 190 นายประสิทธิ์   ไหมพรม
4 บ้านดงแดง 68 176 140 นายทองวัน  อาจสาลี
5 บ้านคลี่ตุ่น 146 329 353 นายทวี  สังวัง
6 บ้านหนองซำไฮ 76 186 193 นายวิศิษฐ์ ควรคง
7 บ้านโนนเจริญ 120 266 265 นายวิว   ทัพส่วย
8 บ้านโนนสังข์ 84 183 202 ว่าง
9 บ้านดงแดง 72 163 170 นายอำนวย   สังบัวดง
10 บ้านด่าน 78 196 194 นายอรุณ   อุ่นอาย
11 บ้านหนองแห้ว 26 65 61 นายบุญส่ง   จันทะศร
12 บ้านดงเจริญ 68 185 144 นายประสงค์   จันทร์คำ
13 บ้านธาตุเจริญ 70 137 139 นางกาญจนา   มงคล
รวม 1,074 2,543 2,464