หมวดหมู่: การเงิน งบประมาณ

ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ กุดก้อม บ้านด่าน หมู่ที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพาหนะรถรับ – ส่ง เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ศพด.อบต.ด่าน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง