หมวดหมู่: การเงิน งบประมาณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ กุดก้อม บ้านด่าน หมู่ที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพาหนะรถรับ – ส่ง เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ศพด.อบต.ด่าน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง